Upload source thủ công lên cnode2

Lưu ý: cách upload source này dành cho những source có dung lượng bằng hoặc nhỏ hơn 1GB

Bước 1: Tạo Web trên host

 • Truy cập vào trang cnode2  ( https://cnode2.hostify.vn/ ) / Website Control / Creata Website,
 • Nhập tên Domain bạn muốn và email vào  trong bảng Creat, khi đó Database name, Database username và Database Password sẽ tự động tạo
 • Sau đó click vào Submit để tạo web mới

Bước 2: Trỏ domain về web đã tạo

 • Truy cập vào trang Cnode2  ( https://cnode2.hostify.vn/ ) / Website Control / Seo Manager / xem ip trang web mình vừa tạo ( có thể đổi ip trong list 30ip, nếu host bản đăng kí là seo hosting)
 • Vào trang domain ( https://domain.hostify.vn/ ) / cấu hình / thêm / chọn host, chọn loại tương ứng và target / lưu cấu hình
 • Sau đó vào mở 1 tad trên trình duyệt nhập tên domain vào  search xem domain đã trỏ về đúng chưa.

Bước 3: Upload source lên host

 • Xóa dữ liệu dữ liệu trong web vừa tạo : Chọn My file / click vào web vừa tạo ( vd : 123.hophuong.info ) / DocumentRoot / xóa hết dữ liệu trong DocumentRoot
 • Trở về lại trang cnode2  up source lên : Upload Tools / Source Code Upload / xuất hiện 1 bảng để nhập tên domian cần up source lên và click Continue /chọn click to select or drop files here tải file zip / click vào Excute

Chọn file này tải lên

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-58.png

Bước 4:  Upload database

 • Vào MySql Manager / Click vào nút Login của web mình mới up source lên, để truy cập phpMyAdmin
 • Click vào Database 123_hnzf_db mới tạo ở bước 1 / Nhập / click vào Choose File  để up file db lên / Click vào thực hiện để upload Database lên

File db để up lên.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-59.png

Bước 5: Cấu hình kết nối DB

 • Vào trang https://cnode2.hostify.vn/ chọn File Manager  / Chọn My file / click vào web vừa tạo ( vd : 123.hophuong.info ) / chỉnh files wp-config.php ( đa số file wp-config.php sẽ nằm trong DocumentRoot)

Vd: chỉnh files wp-config.php thành 

Bước 6: Cập nhật tên miền trong cấu hình wp_options

 • Vào MySql Manager / click vào nút Login của web mình mới up source lên, để truy cập phpMyAdmin
 • Click vào 123_hnzf_db / wp_options / cập nhật tên miền 1 và 2  thành  http:// tên miền

Vd: http://123.hophuong.info

Bước 7: Cập nhật mật khẩu trong wp_users

 • Truy cập phpMyAdmin / 123_hnzf_db / wp_users  / Sửa
 • Vào user_ pass / chọn MD5 / nhập mật khẩu khung bên cạnh / click vào Thực hiện

Bước 8: Check lại toàn bộ web( kết nối, hình ảnh,..)

Leave A Comment