1. Dùng Plugin All In One Migration để backup web cũ

 • Dấu hiệu nhận biết file được đưa có dạng xxx.wpress

1.1 Cài đặt plugin All-in-one WP Migration

 • Vào plugin -> Cài mới. Nhập tìm kiếm, chọn Cài đặt và Kích hoạt.

1.2 Sau lưu WordPress với All-in-one WP Migration

 • Vào All-in-one WP Migration-> Backups
 • Create backup bản sao lưu được tạo, nó sẽ xuất hiện trên trang sao lưu.
 • Chọn Download nếu muốn tải web đó về máy tính để lưu trữ.
 • Chọn 1 download file về máy.
 • Chọn 2 khôi phục lại file.
 • Chọn 3 xóa file.

Có thể tải file về mà không cần tạo bản sao.

 • Chọn chế độ xuất ở dạng nào. Thường dụng dạng file để khôi phục và lưu về máy.

1.3 Khôi phục WordPress với All-in-one WP Migration

 • Cần có một bản sao lưu đã được lưu trên máy tính cục bộ của mình.
 • Chọn file đã được lưu trước đó trên máy. File được upload tối đa là 2MB.
 • Chọn Proceed tiến hành khôi phục.
 • Nó kết thúc với một thông báo You data has been imported successfully. Rằng dữ lieu đã cập nhật thành công.
 • Lúc này ta nên cài đặt lại WP Permalink tại thời điểm này. Chọn Permalink Settings-> Lưu thay đổi.
 • sẽ thấy một thông báo cho biết Permalink structure updated .Nhấp vào lưu thay đổi một lần nữa. Trang web của bạn sau đó sẽ được khôi phục thành công và hoạt động.

Leave A Comment