Hướng dẫn upload Source thông qua Duplicator

Bạn cần chuẩn bị 1 website mới và file cài đặt website là gồm 2 file: 1 file.zip và 1 file installer.php

vd:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-26.png

 Bước 1: Upload source lên cnode

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-32.png
  • Xóa dữ liệu dữ liệu web vừa tạo : Chọn My Files / click vào web vừa tạo ( vd : 123.hophuong.info ) / DocumentRoot / xóa hết dữ liệu trong DocumentRoot
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-33.png
  • Trở về lại trang cnode2  up source lên : Upload Tools / Source Code Upload / xuất hiện 1 nhập tên domian cần up source lên và click Continue / click to select or drop files here tải 2 file: 1 file.zip và 1 file installer.php lên /  Click vào Execute
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-34.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-35.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-37-1024x388.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-40-1024x459.png

Bước 2 Mở 1 tab mới trên trình duyệt và gõ Domain.com/installer.php

vd: tên miền của bạn là abc.info, thì gõ abc.info/installer.php

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-41.png

 Bước 3: Giải nén file vừa upload lên

  • Chọn vào I have read and accept all term & notices  / click vào Next, quá trình giải nén bắt đầu
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-42.png

 Bước 4: Cập nhật  thông tin database vừa tạo( tên Database, user, pass).

  • Cập nhật thông tin Database vừa tạo / click vào Test Database / click vào Next
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-44.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-45.png

– Khi đó sẽ xuất hiện 1 bảng Install Confirmaton xác nhận lại thông tin / click vào ok để xác nhận

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-46.png

 Bước 5: Thay đổi Title của website và tài khoản đăng nhập

 – Đổi tên Website : Setup / title / cập nhật tên

– Thêm tài khoản đăng nhập: options / admin Account / cập nhật thông tin

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-47.png

 Bước 6: Check lại toàn bộ web( kết nối, hình ảnh,..)

Lưu ý: sau khi thực hiện thành công để đảm bảo an toàn cho web thì bạn nên xóa hoạc ngăn truy cập 2 file vừa upload lên

Leave A Comment