14 Th7

1.   Header & Footer  

1.1 Header     

1.1.1 Thêm, xóa, sửa logo website

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Vào  Nhận dạng Site

Bước 3: Vào phần Logo, click vào Thay đổi logo để cập nhật logo/ chọn ảnh / click vào chọn , điểu chỉnh khung logo/ Cắt ảnh

 • Chọn ảnh từ thư viện: thư viện / chọn ảnh / Chọn / điểu chỉnh khung ảnh logo, click vào cắt ảnh
 • Chọn ảnh từ tải tập tin lên: Tải tập tin lên / tải ảnh lên/ chọn ảnh / điểu chỉnh khung ảnh logo, click vào cắt ảnh

Bước 4: Click vào ĐĂNG BÀI VIẾT  đề hoàn thành việc thay đổi chỉnh sửa logo

1.1.2 Tên website và khẩu hiệu

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Vào  Nhận dạng Site

Bước 3: Cập nhật tên websitekhẩu hiệu

Bước 4: Click  vào ĐĂNG BÀI VIẾT để hoàn thành

1.1.3 Khung top bar

a, Định dạng khung Top bar

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Ta vào  Header options  

Bước 3: Click vào Top bar

 • Bật, tắt khung top bar: Top Bar Show/Hide
 • Bật tắt ngày trên khung top bar: Show date on topbar

Bước 3: Click vào ĐĂNG BÀI VIẾT  để hoàn thành

b, Định dạng menu nằm trên thanh top bar

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Menu

Bước 2: Ta vào  Quản lý vị trí trình đơn

Bước 3: Click vào Top menu, chọn memu cần xuất hiện

Bước 3: Click vào lưu thay đổi để hoàn thành

c. Đưa các biểu tượng mạng xã hội lên trên thanh top bar

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Ta vào  Menu / tạo menu mới/ nhập tên

Bước 3: Click chọn Social Media Menu/ tiếp theo

Bước 4: Thêm mục vào menu này click vào Thêm mục / liên kết tùy chỉnh, dán lick mạng xã hội vào URL, thêm tên cảu mạng xã hội đó vào Đường dẫn bàng chữ / thêm vào menu

Tượng tự muốn thêm nhiều mục

Bước 5: Click vào ĐĂNG BÀI VIẾT  để hoàn thành

1.1.4 Ảnh đầu trang

Cập nhật ảnh đầu trang

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Ta vào  Header options  

Bước 3: Click vào Ảnh phần đầu trang

 • Đổi ảnh: Click vào thêm ảnh mới
 • Ẩn ảnh không để xuất hiện ở đầu trang: Ẩn ảnh

Bước 4: Click vào ĐĂNG BÀI VIẾT  để hoàn thành

Sắp xếp vị trí nội dung trong header

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Ta vào  Header options  

Bước 3: Click vào Header Image options

 • After site title and logo: ảnh đứng sau phần Site title
 • Before site title and logo: ảnh đứng trước phần Site title
 • After Main Navigation: ảnh đứng sau phần thanh menu

Bước 4: Click vào ĐĂNG BÀI VIẾT  để hoàn thành

1.1.5 Thanh menu

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào menu

Bước 2: Ta vào  Sửa trình đơn

Bước 3: chọn menu / chọn, menu đó sẽ xuất hiện

Bước4 : Định dạng menu

 • Thêm mục vào menu nếu cần
 • Chọn vị trí hiển thị menu : Main Menu

Bước 5:  Click vào phần Lưu menu đề hoàn thành

1.2 Footer

1.2.1 Footer

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Widgets

Bước 3: Định dạng từng footer/ Đăng bài viết

Footer bên trái: Footer Left Sidebar

 • Trong footer này đang chứa widget Chuyên mục, ta có thể đăng tên tiêu đề cho widget này, chọn các định dạng hiển thị của widget này
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget

Footer Giữa : Footer Mid Sidebar

 • Trong footer này đang chứa widget Bài viết, ta có thể đăng tên tiêu đề cho widget này, chọn số bài viết hiện thị trong widget này
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget

Footer bên phải: Footer Right Sidebar

 • Trong footer này đang chứa widget Gallery ảnh, ta có thể đăng tên tiêu đề cho widget này, vào sửa Gallery để định dạng hiển thị của widget này như: số cột, thêm ảnh, thứ tự,..
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget

1.2.2 Footer coppyright text

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào General Settings

Bước 3: Định dạng

 • Boxed Layout : bật tắt khung
 • Footer copyright text: nhập nội dung vào

Bước 3: Đăng bài viết

2. Cài đặt chung       

2.1 Thêm người dùng cho trang Admin

 • Người được thêm mới có chức năng như nào là do admin phân quyền.
 • Điền đầy đủ thông tin cho người được phân quyền, ở phần Vai trò người được thêm vào có vai trò gì trong trang admin. Chọn Thêm người dùng mới sau khi hoàn tất tất cả.

2.2 Cập nhật hồ sơ người dùng       

 • Vào thành viên / Hồ sơ của bạn, bên trái xuất hiện các thông tin người dùng vào cập nhật thay đổi thông tin/ click vào Cập nhật hồ sơ.

2.3  Thay đổi màu chủ đạo trên trang admin  

 Vào trang admin của Wedsite, chọn Thành viên / Hồ sơ của bạn/ vào phần tông màu trang quản trị, chọn tông màu / click vào Cập nhật hồ sơ

2.2  Biểu tượng site

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào nhận dạng site

Bước 3: vào phần biểu tượng site/ Thay đổi ảnh, chọn ảnh

Bước 4: Đăng bài viết

3. Trang chủ     

3.1 Main Sidebar

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Widget

Bước 3: vào Main Sidebar

Hiện tại trong phần này đang chứ 2 widget:

 • HitMag: Popular Posts, Tags, Coments. Trong widget này định dạng số lượng bài hiển thị, và số lượng coment
 • HitMag: Magazine Posts ( Style1). Trong phần này định dạng tên, chọn category sẽ xuất hiện, cho nó xuất hiện hết các bài trong category đó hay sao

Ta có thể thêm Widgets: Thêm một Widget ,xóa 1 widget và sắp xếp các widget

Bước 4: Đăng bài viết

3.2 Blog options

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Blog options, định dạng

 • Post listing layout: số lượng cột hiển thị
 • What post meta to display? : chọn các mục cần hiển thì trong bài post,
 • Excerpt Show/hide: Bặt tắt phần
 • Excerpt length: chiền cao phần
 • Show read more button: bật tắt nút read more
 • Read more button Text: đặt tên cho nút read more

Bước 4: Đăng bài viết

3.3 Post options

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Post options, sau đó định dạng

 • Content and Sidebar Alignment: chọn layout cho bài post
 • What post meta to display in single post: chọn các mục xuất hiện trong bài post
 • Featured image inside the single post:
 • Post navigation after the post:
 • Author details box after the post:
 • Related posts after the post:
 • Tags list after the post:

Bước 3: Đăng bài viết

3.4 Page options

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Page options, chọn layout

Bước 4: Đăng bài viết

3.5 Màu sắc

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Blog options, định dạng

 • Màu chữ đầu trang
 • Màu nền
 • Theme Primary color:

Bước 4: Đăng bài viết

3.6 Ảnh nền

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-305-1024x546.png

Bước 2: Ta vào Ảnh nền, chọn ảnh, định dạng, thảy đổi ảnh

Bước 4: Đăng bài viết

4.   Bài viết  

4.1   Tạo bài viết mới

Bước 1:  Click vào Bài viết

Bước 2: Click vào Viết bài mới

Bước 3: Nhập tiêu đề bài viết

Bước 4: Chèn hình ảnh của nôi dung đăng tải: Thêm Media

Bước 5: Thêm nội dung bài viết vào

Bước 6: chọn chuyên mục

Bước 7: Thêm thẻ cho bài viết

Bước 8: Chọn ảnh đại diện

Bước 9: Click vào  Xem thử  để xem trước bài viết

Bước 10: Click vào Đăng bài viết  để hoàn thành.

4.2   Chỉnh sửa, xem, nhân bản bài viết  

 • Chỉnh sửa: Khi muốn thấy đổi nôi dung, tiêu đề, hình ảnh của bài viết đã được đăng trước đó, sau khi thay đổi xong ta có thể click Xem trước để có thể nhìn toàn diện lại bài viết sau khi chỉnh sửa. Nếu đã ổn rồi thì nhấn Cập nhật để lưu lại.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh tiêu đề, thay đổi chuyện mục, cấp phép các quyền của bài viết.
 • Thùng rác: Tương tự như Xóa bài viết.
 • Xem: Xem hiển thị bài viết.
 • Nhân bản: Sao chép một bài y chang bài đó ra một bài viết mới, thường dùng để thay đổi ngôn ngữ của bài viết ( vd: tạo thêm một bài viết tương tự mà bằng tiếng anh).

4.3  Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Bước 1: Vào Bài viết / Chuyên mục

Bước 2: Nhập các thông tin cho chuyên mục

 • Đặt Tên cho chuyên mục mới
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh
 • Chuyên mục hiện tại
 • Mô tả: có thể thêm mô tả ngắn về chuyên mục, có thể thêm hoặc không.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click chọn nút Thêm chuyên mục để thêm chuyên mục mới.

Bước 4: Sau khi click Thêm chuyên mục, chuyên mục mới sẽ được hiển thị bên góc phải trang.

4.4   Tạo thẻ trong bài viết    

Vào  Bài viết / Thẻ / vào phần Thêm thẻ, cập nhập tên, chuỗi cho đường dẫn tình, mô tả thẻ / Thêm thẻ

5. Trang    

5.1 Thêm trang      

Bước 1: Chọn Trang / chọn Thêm trang mới.

Bước 2: Định dạng trang

 • Nhập tiêu đề
 • Nhập nội dung của trang, hình ảnh trong trang
 • Ảnh đại diện của trang ( nếu cần): Ảnh đại diện
 • Chọn thuộc tính cho trang: thuộc tính ( cha của trang, giao diện trang)

Bước 3:  click vào  Xem thử  để xem qua trang mình mới tạo

Bước 4: click Đăng sau khi hoàn thành hết tất cả

5.2 Để trang xuất hiện trên menu theo ý người dùng

Bước 1: Chọn Giao diện / Menu

Bước 2: Chèn trang vào menu: Chọn mục Trang / chọn trang mốn thêm vào / click  Thêm vào menu

Bước 3:  Trang mới thêm vẽ xuất hiện bên Danh mục Menu

Sắp xếp trang đó vào vị trí muốn

Bước 4: Click Lưu Menu sau khi hoàn thành hết tất cả

6. Quản lý phản hồi 

 • Chấp nhận: Có 2 chế độ là chấp nhận hay phản đối bình luận.
 • Trả lời: Admin có thể trả lời bình luận của tác giả.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh sửa nội dung bình luận theo ý admin.
 • Chỉnh sửa: Cũng tương tự như Sửa nhanh nhưng có thêm sửa tên, email, URL và xem được đánh giá.
 • Spam: Được xem là bình luận rác và ẩn nó đi, khi ẩn đi và mình muốn xóa luôn thì có thể vào Spam như hình bên dưới.
 • Thùng rác: Tương tự như Spam.

Leave A Comment