21 Th7

1.   Header & Footer  

1.1 Header     

1.1.1 Logo website

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Vào Thiết lập mặc địnhNhận dạng Site

Bước 3: Vào phần Logo, click vào Chọn logo để cập nhật logo/ chọn ảnh / click vào chọn , điểu chỉnh khung logo/ Cắt ảnh

 • Chọn ảnh từ thư viện: thư viện / chọn ảnh / Chọn / điểu chỉnh khung ảnh logo, click vào cắt ảnh
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-288-1024x455.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-287-1024x457.png
 • Chọn ảnh từ tải tập tin lên: Tải tập tin lên / tải ảnh lên/ chọn ảnh / điểu chỉnh khung ảnh logo, click vào cắt ảnh
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-285-1024x456.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-286-1024x457.png

Bước 4: Click vào ĐĂNG BÀI VIẾT  để hoàn thành việc thay đổi chỉnh sửa logo

1.1.2 Tên website và khẩu hiệu

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-360.png

Bước 2: Vào Thiết lập mặc địnhNhận dạng Site

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-360.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-361-1024x429.png

Bước 3: Cập nhật tên websitekhẩu hiệu

Bước 4: Click  vào ĐĂNG để hoàn thành

1.1.3 Thanh tượt

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào Tùy biến

Bước 2: Ta vào Thanh trượt

Bước 3: Định dạng trong phần thanh trượt

 • Kích hoạt tính năng slide trang chủ
 • Bật tự động chuyển trình chiếu
 • Bật thanh vòng lặp
 • ………

Bước 3: Click vào ĐĂNG để hoàn thành

1.2 Footer

1.2.1 Footer

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Chọn vào Widgets

Bước 3: Định dạng từng footer/ Đăng

Cuối trang đầu tiên

 • Trong footer này đang chứa widget RARA: bài viết gần đây, ta có thể đặt tên tiêu đề cho widget này, chọn số bài viết hiển thị của widget này, định dạng cách hiển thị.
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ

Cuối trang hai

 • Trong footer này đang chứa widget Chuyên mục, các chuyên mục sẽ xuất hiện trong phần này, ta có thể đăng tên tiêu đề cho widget này, chọn cách hiện thị của phần widget này
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ.

Cuối trang ba

 • Trong footer này đang chứa widget RARA: liên kết mạng xã hội, ta có thể đặt tên tiêu đề cho widget này, nhập các link liên kết xã hội
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xó bỏ

Cuối trang bốn

 • Trong footer này đang chứa widget Mây thẻ: Tags, ta có thể đăng tên tiêu đề cho widget này, vào sửa Gallery để định dạng hiển thị của widget này như: số cột, thêm ảnh, thứ tự,..
 • Có thể thêm widget trong phần này: Thêm một widget hoặc xóa bỏ

1.2.2 Cài đặt chân trang

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: cài đặt chân trang, điền thông tin vào

Bước 3: Đăng bài viết

2. Cài đặt chung       

2.1 Thêm người dùng cho trang Admin

 • Người được thêm mới có chức năng như nào là do admin phân quyền.
 • Điền đầy đủ thông tin cho người được phân quyền, ở phần Vai trò người được thêm vào có vai trò gì trong trang admin. Chọn Thêm người dùng mới sau khi hoàn tất tất cả.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-332-1024x735.png

2.2 Cập nhật hồ sơ người dùng       

 • Vào thành viên / Hồ sơ của bạn, bên trái xuất hiện các thông tin người dùng vào cập nhật thay đổi thông tin/ click vào Cập nhật hồ sơ.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-333-1024x705.png

2.3  Thay đổi màu chủ đạo trên trang admin  

 Vào trang admin của Wedsite, chọn Thành viên / Hồ sơ của bạn/ vào phần tông màu trang quản trị, chọn tông màu / click vào Cập nhật hồ sơ

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-335-1024x310.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-334.png

2.3  Biểu tượng site

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào nhận dạng site

Bước 3: vào phần biểu tượng site/ Thay đổi ảnh, chọn ảnh

Bước 4: Đăng

2.4 Slidebar bên phải

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào widgets

Bước 3: vào phần slidebar bên phải

 • Trong phần này hiện đang chứa 3 widget: tìm kiếm, bài viết mới, chuyên mục
 • Ta có thể thêm widgets, thay đổi widget hoặc xóa bỏ

Bước 4: Đăng bài viết

3. Trang chủ     

3.1 Mục giới thiệu

Mục giới thiệu ở phần trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào Cài đặt trang chủ

Bước 3: Chọn vào Mục giới thiệu

 • Đặt tiêu đề
 • Nhập nội dung
 • Giới thiệu tiêu đề
 • Nhãn liên kết giới thiệu tiêu đề
 • chọn ảnh
 • ………

Bước 4: Đăng

3.2 Phần cộng đồng

Phần cộng đồng ở trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào cài đặt trang chủ, sau đó click vào phần cộng đồng

 • Bật tắt phần cộng đồng
 • Tiêu đề
 • chọn bài đăng ( trong phần này sẽ hiển thị được 4 bài đăng)

Bước 4: Đăng

3.3 Mục thống kê

Mục thống kê ở trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào cài đặt trang chủ , sau đó click vào mục thống kê

 • Bật tắt mục thông kê truy cập
 • Trong mục này chứa 4 thống kê: nhập thông số thống kê và tên truy cập thống kê vào

Bước 3: Đăng

3.4 Mục blog

Mục blogs ở trang chủ, phần sẽ hiện thị 3 bài viết mới nhất thuộc chuyên mục tin tức.

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào cài đặt trang chủ , chọn mục blog

 • Bật tắt mục blogs để mục blog đó hiện thị hoặc ẩn ở trang chủ
 • Hiển thị ngày đăng của blog đó
 • Tiêu đề blog
 • Nhập nội dung blog
 • Mục blog đọc thêm văn bản

Bước 4: Đăng

3.5 Phần tài trợ

Phần tài trợ ở trang chủ

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào cài đặt trang chủ , sau đó click vào phần tài trợ

 • Bật tắt phần tài trợ hiện thị ở trang chủ
 • Trong mục này chứa 5 nội dung tài trợ

Bước 3: Đăng

3.6 Phần khuyến mại

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Ta vào cài đặt trang chủ, chọn khuyến mãi

 • Bật tắt phần khuyến mại hiện thị hoặc ẩn ở trang chủ
 • Tiêu đề khuyến mại
 • Nút văn bản
 • hình nền

Bước 4: Đăng

3.7 Màu sắc

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Vào Thiết lập mặc định / Màu sắc / chọn màu

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-360.png

Bước 3: click vào Đăng

3.8 Ảnh nền

Bước 1: Vào  trang admin của WordPress, Chọn phần Giao diện và nhấn vào tùy biến

Bước 2: Vào Thiết lập mặc định / Ảnh nền / chọn ảnh

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-360.png

Sau đó có thể định dạng ảnh nền trên trang chủ

Bước 3: click vào Đăng

4.   Bài viết  

4.1   Tạo bài viết mới

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-358-1024x496.png

Bước 1:  Click vào Bài viết

Bước 2: Click vào Viết bài mới

Bước 3: Nhập tiêu đề bài viết

Bước 4: Chèn hình ảnh của nôi dung đăng tải: Thêm Media

Bước 5: Thêm nội dung bài viết vào

Bước 6: chọn chuyên mục

Bước 7: Thêm thẻ cho bài viết

Bước 8: Chọn ảnh đại diện

Bước 9: Click vào  Xem thử  để xem trước bài viết

Bước 10: Click vào Đăng bài viết  để hoàn thành.

4.2  Tạo chuyên mục ở phần bài viết

Bước 1: Vào Bài viết / Chuyên mục

Bước 2: Nhập các thông tin cho chuyên mục

 • Đặt Tên cho chuyên mục mới
 • Chuỗi cho đường dẫn tĩnh
 • Chuyên mục hiện tại
 • Mô tả: có thể thêm mô tả ngắn về chuyên mục, có thể thêm hoặc không.

Bước 3: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, click chọn nút Thêm chuyên mục để thêm chuyên mục mới.

Bước 4: Sau khi click Thêm chuyên mục, chuyên mục mới sẽ được hiển thị bên góc phải trang.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-279-1024x476.png

4.3   Tạo thẻ trong bài viết    

Vào  Bài viết / Thẻ / vào phần Thêm thẻ, cập nhập tên, chuỗi cho đường dẫn tình, mô tả thẻ / Thêm thẻ

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-280-1024x470.png

5. Trang    

5.1 Thêm trang      

Bước 1: Chọn Trang / chọn Thêm trang mới.

Bước 2: Định dạng trang

 • Nhập tiêu đề
 • Nhập nội dung của trang, hình ảnh trong trang
 • Ảnh đại diện của trang ( nếu cần): Ảnh đại diện
 • Chọn thuộc tính cho trang: thuộc tính ( cha của trang, giao diện trang)

Bước 3:  click vào  Xem thử  để xem qua trang mình mới tạo

Bước 4: click Đăng sau khi hoàn thành hết tất cả

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-281-1024x506.png

5.2 Để trang xuất hiện trên menu theo ý người dùng

Bước 1: Chọn Giao diện / Menu

Bước 2: Chèn trang vào menu: Chọn mục Trang / chọn trang mốn thêm vào / click  Thêm vào menu

Bước 3:  Trang mới thêm vẽ xuất hiện bên Danh mục Menu

Sắp xếp trang đó vào vị trí muốn

Bước 4: Click Lưu Menu sau khi hoàn thành hết tất cả

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-204-1024x484.png

6. Quản lý phản hồi 

 • Chấp nhận: Có 2 chế độ là chấp nhận hay phản đối bình luận.
 • Trả lời: Admin có thể trả lời bình luận của tác giả.
 • Sửa nhanh: Dùng để chỉnh sửa nội dung bình luận theo ý admin.
 • Chỉnh sửa: Cũng tương tự như Sửa nhanh nhưng có thêm sửa tên, email, URL và xem được đánh giá.
 • Spam: Được xem là bình luận rác và ẩn nó đi, khi ẩn đi và mình muốn xóa luôn thì có thể vào Spam như hình bên dưới.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-202.png
 • Thùng rác: Tương tự như Spam.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-203.png

Leave A Comment